Evidence

Asato Tsuzuki

Hisoka Kurosaki

Dr. Kazutaka Muraki

Seiichiro Tatsumi

Yutaka Watari

Chief Konoe

The Gushoshin

Wakaba Kannuki

Hajime Terazuma

Saya Torii and Yuma Fukiya

Hakushaku

Anna Kimoto

Lucy Fisher

Seita Tojo

Jules

Allison Parkman

Daisy Kessler

Daisuke Kimoto

Iwao Kato

Emiko

Hotaru

Mike

Kazue

Rihoko Takana

Yoko Takana

Haruka Kimoto

Becky Campbell

Henry Reed

Gillian Gilbert

Michiko Kato

Midori Kato

Hitomi Narusawa

Kaoru Kimoto-Ueda

Kyoko Iijiri

Stella Craig

Thanatos

Eros

Yasuo Kimoto

Yumiko Kimoto

Kirika Kimoto

Shichiro Kimoto

Clare Ainsworth

Nobu Kimoto

Asmodeus

Dr. Ryo Yamashita

Charlotte Moore

Takashi

Sumire

Akira

Jessie

Sharon Kimoto

Victoria Kimoto

Groups